Zodpovedná osoba a spôsob podávania podnetov

Čl. 3
Zodpovedná osoba
 
(1) Zodpovednou osobou úradu oprávnenou na preverovanie podnetov je zamestnanec úradu, ktorého určí predseda úradu rozhodnutím.
 
(2) Označenie zodpovednej osoby, ako aj spôsoby podávania podnetov sa zverejnia na úradnej tabuli úradu, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale úradu.
 
Čl. 4
Spôsob podávania podnetov
 
(1) Podnet možno urobiť písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami.
 
(2) Písomne je možné podnet podať
 
a) poštou na adresu úradu: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odbor vnútornej kontroly, Žellova 2, 829 24 Bratislava,
b) osobne  priamo  zodpovednej  osobe  alebo  do  podateľne  úradu  v uzatvorenej  obálke  s označením „Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z." Podateľňa úradu je povinná doručený podnet bezodkladne doručiť zodpovednej osobe.
 
(3) Ústne je možné podnet podať priamo zodpovednej osobe, ktorá o tejto skutočnosti spíše zápisnicu (F-358). Obsah zápisnice potvrdia obidve strany svojím vlastnoručným podpisom. Ak oznamovateľ  odmietne  zápisnicu  podpísať,  podnet  bude  vybavený  ako  anonymný  a v zápisnici sa uvedie dôvod odmietnutia jej podpísania.
 
(4) Elektronickými prostriedkami je možné podať podnet na e-mailovú adresu viliam.pitron@udzs-sk.sk. Podnety prijaté elektronickými prostriedkami, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť zodpovednej osobe. E-mailová adresa na prijímanie podnetov je prístupná 24 hodín denne. Ak podnet doručený úradu na e-mailovú adresu neobsahuje adresu na doručenie výsledku preverenia podnetu, zodpovedná osoba požiada obratom oznamovateľa o doplnenie adresy na doručenie. Ak tak oznamovateľ v určenej lehote neurobí, podnet bude vybavený ako anonymný.