Portál eOPC

 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS") v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.") vydal smernicu č. 2/2019 Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

     Smernica upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu k ÚDZS v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1) (ďalej len "protispoločenská činnosť").

 

     Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, pri oboznamovaní osôb s výsledkom preverenia oznámení, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby, o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení a o spracúvaní osobných údajov.

     Na účely smernice sa rozumie

  1. oznamovateľom zamestnanec úradu, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ďalej len „úrad" alebo zamestnávateľovi, t. j. ÚDZS); za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, tzn. ÚDZS,

 

  1. oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec úradu dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

 

  1. kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,

 

  1. závažnou protispoločenskou činnosťou

 

1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

 

  1. konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

 

Zodpovedná osoba t. j. odbor vnútornej kontroly oznámenia prijíma, eviduje, preveruje a vybavuje (ďalej len „zodpovedná osoba"). Ak oznámenie smeruje proti zamestnancom zodpovednej osoby, podnet preveruje a vybavuje predseda ÚDZS alebo ním splnomocnený vedúci zamestnanec ÚDZS, ktorí majú pri preverovaní a vybavovaní podnetov práva a povinnosti zamestnancov zodpovednej osoby.

     Označenie zodpovednej osoby, ako aj spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na úradnej tabuli ÚDZS, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale ÚDZS, na internetovej stránke ÚDZS v časti „Úradná tabuľa" a na verejne prístupnom mieste na každom pracovisku ÚDZS (pobočky, SLaPA pracoviská).

 

Spôsob podávania oznámení

  1. poštou v zalepenej obálke na adresu ÚDZS: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odbor vnútornej kontroly, Žellova 2, 829 24 Bratislava s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.".
  2. osobne priamo zodpovednej osobe alebo do podateľne ÚDZS v zalepenej obálke s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.". Podateľňa ÚDZS je povinná doručené oznámenie, bez otvorenia obálky, bezodkladne doručiť zodpovednej osobe.
  3. Elektronickými prostriedkami je možné oznámenie podať 

Na e-mailovú adresu: opc@udzs-sk.sk. E-mailová adresa na prijímanie oznámení je prístupná 24 hodín denne. Ak oznámenie doručené ÚDZS na e-mailovú adresu, neobsahuje meno, priezvisko a adresu na doručenie výsledku preverenia oznámenia, zodpovedná osoba obratom oznamovateľa požiada o doplnenie adresy na doručenie.

 

Prostredníctvom portálu https://www.portaludzs.sk/web/eopc, ktorý je na internetovej stránke ÚDZS v časti „Portály úradu". Portál na prijímanie oznámení je prístupný 24 hodín denne.