Registrácia pracovníkov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  1. Registrovať sa smie iba užívateľ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom s platným kódom zdravotníckeho pracovníka a užívateľ, ktorý je zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej poskytovateľ) s platným kódom poskytovateľa.
  2. Službu overovania poistných vzťahov môže užívateľ využívať výlučne pre účely výkonu jeho práce ZP alebo zamestnanca PZS.
  3. Registračné údaje nie sú prenosné – môže ich používať iba osoba, pre ktorú bola registrácia potvrdená. V prípade, že užívateľ prestane spĺňať podmienky uvedené v bode 1, je povinný túto skutočnosť ohlásiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej Úrad).
  4. Registrácia je podmienená odoslaním žiadosti o registráciu v písomnej podobe. Za poskytovateľa podpisuje žiadosť o registráciu štatutárny zástupca poskytovateľa.
  5. Úrad rozhoduje o potvrdení registrácie užívateľa na základe informácií získaných v elektronickej a písomnej forme pri registrácii užívateľa. V prípade uvedenia nepravdivých informácií má Úrad právo neakceptovať registráciu užívateľa.
  6. V prípade, že Úrad zistí, že užívateľ nerešpektuje bod 2, alebo sa snaží zneužiť službu iným spôsobom, je Úrad oprávnený znemožniť užívateľovi prístup k registrovaným službám.
  7. Úrad spravuje osobné údaje v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  8. Úrad má právo meniť podmienky registrácie a službu ako takú.