Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 29.02.2020. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca apríl 2020, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac marec 2020.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu