Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.04.2019. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca jún 2019, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac máj 2019.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu