Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.09.2021. Najbližšiaa úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca november 2021, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac október 2021.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu