Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.04.2021. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca jún 2021, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac máj 2021.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu