Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.09.2018. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca november 2018, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac október 2018.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu