Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.11.2018. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca január 2019, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac december 2018.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu